Ang “Barangay” sa Kasaysayan ng Pilipinas

2018 Barangay Elections ngayon. Ano nga ba ang alam natin sa Barangay?

Mas kilala natin ang Barangay sa mga pa-liga, pa-tuli, at pa-lugaw nila Kap at SK Chairman at sa magdamagang ronda ng mga kagawad. Bukod sa kanila, ang Barangay ay tinuturing nating kuhanan ng cedula at libreng bakuna.

Read Also: The Duterte Leader: The Man and Legend

Ang Barangay ang pinakamaliit na administrative unit ng pamahalaan sa Pilipinas. Taong 1974 nang umpisahang tawaging “Barangay” ang mga dating barrio. May requirement na at least 2,000 hanggang 5,000 katao dapat ang populasyon ng isang lugar upang masabing ito ay isang barangay.

Simula 2007, tatlong taon ang termino ng mga opisyal ng barangay. Huling nagkaroon ng barangay elections noong 2013.

Ang barangay ay mula sa salitang balangay, ang sasakyang pan-dagat na gamit ng ating mga ninuno sa paglalayag. Ang mga sinaunang barangay ay tinatayang binubuo ng 50 – 100 pamilya. May mga barangay na nagsama-sama at nakabuo ng mga kaharian, tinatawag minsang “Karadyaan”, gaya ng Tondo (Tundun).

Ang sinaunang barangay ay pinangungunahan ng Datu, pinunong pandigma at taga-pamahala ng pamayanan. Karaniwang s’ya ay galing sa uring Maginoo—mga pinagpipitaganang pamilya na kilala sa kanilang mga tagumpay sa digmaan, kakayahan sa pamayanan, at yaman.

Read Also: The Philippines’ First “First Lady”

Sa aspetong teknikal, nariyan ang Panday—tagapag-likha ng mga kagamitang pandigma gaya ng kampilan at lantaka, isang sinaunang kanyon, maging ng mga kagamitang pansaka gaya ng karit at araro.

Tagapayo at manggagamot naman ang gampanin ng Babaylan. Kilala sa katalinuhan at kakayahang espiritwal ang mga babaeng ito. Sila ang nagsisilbing tagapamagitan ng pamayanan sa mga anito at espiritu. Sila ang mga tagapag-ingat ng kasaysayan at kultura ng pamayanan.

Ang uring Timawa naman ay binubuo ng malalayang mamamayan na maaaring tipunin ng Datu para sa digmaan, pagsasaka, at iba pang gawaing pampayanan. Dito galing ang uring mandirigma ng sinaunang lipunan sa Pilipinas.

Pinakahuli ang uring Alipin. May dalawang kilalang klase ito:

Ang Aliping Namamahay ay mga naninilbihang may sariling tahanan, hindi sila maaaring ipagbili ng kanilang mga panginoon, at maaari silang makalaya sa uring Alipin matapos nilang mabayaran ang kanilang utang.

Ang Alipin sa Gigilid naman ay mga naninilbihang karaniwang mga bilanggo o bihag ng digmaan o di kaya nama’y mga dating Aliping Namamahay na hindi nakabayad ng utang. Wala silang sariling tahanan at nakadepende sa kanilang panginoon. Maaari silang ipagbili.

Read Also: Political Showdown: Ousting Chief Justice Sereno

May ilan pang mga personalidad na makikita sa sinaunang barangay. Nariyan ang Umalohokan, tagapagpahayag ng balita. Ang mga Binukot ng Panay, mga piling babae na hindi maaaring tumapak sa lupa kaya sila’y laging nasa duyan. Sila ang tagapag-ingat at tagapagpadaloy ng kasaysayan at kultura ng kanilang pamayanan.

Nang sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas, nanatili ang mga barangay sa ilalim ng pamumuno ng Cabeza de Barangay o Teniente del Barrio, ang mga dating datu at maharlika ng sinaunang lipunan sa Pilipinas.

Dom writes for pay by day and writes for passion by night. He is a Japan major at the University of the Philippines. He’s fond of ramen and anime but not of nice people.

Leave a Reply